Search

   مدیریت شهری هوشمند

گسترش روز افزون جمعیت در حال حاضر فشار زیادی را بر زیرساخت های موجود وارد می کند؛ هرچقدر جمعیت بیشتری به سوی زندگی شهری متمایل شود، وضعیت پیچیده تر خواهد شد. برای پاسخگویی به این نیازها، شهرداری ها باید به سمت تکنولوژی های جدید از جمله اینترنت اشیاء برای توسعه خدمات، کاهش هزینه ها و بهبود ارتباطات و تعاملات حرکت کنند.

مدیریت داده ها با استفاده از اپلیکیشن موبایل یا وب

بهبود مدیریت بازیافت و مدیریت پسماند

تشخیص و محاسبه شاخص های کیفیت هوا

اندازه گیری شاخص های اختشاش(نویز) در مناطق شهری

ارائه خدمات پارکینگ هوشمند عمومی در سراسر شهر

نظارت بر زیرساخت

شبکه های هوشمند اندازه گیری (آب و برق)

سیستم روشنایی هوشمند

نظارت بر محیط

سنسورها و ویژگی ها:

در هر دسته محصولی، تنها سنسورهای معمول آورده شده اند؛ محصولات طبق سفارش قابل اختصاصی سازی هستند.

 • ارائه خدمات پارکینگ هوشمند عمومی در سراسر شهر
 • پلتفرم اندازه گیری هوشمند (آب و برق)
 • سنسور اندازه گیری آلودگی صوتی
 • سنسور تشخیص حرکت
 • سنسور تشخیص ترافیک
 • سنسور دما
 • سنسور رطوبت
 • سنسور باران
 • سنسور آتش، دود و گازهای سمی
 • سنسور آلاینده های اتمسفری
 • سنسور گرد و غبار
 • سنسور فشار جوی
 • سنسور شدت نور
 • سنسور کربن دی اکسید
 • سنسور کربن مونو اکسید
 • سنسور اکسیژن
 • سنسور اوزون
 • سنسور آمونیاک
 • سنسور سولفور دی اکسید
 • سنسور متان، بوتان و پروپان
 • سیستم زباله هوشمند