Search

پرورش هوشمند

پرورش در دهه هاي گذشته شاهد تحولات فن آورانه متعددی بوده و به شکل صنعتی در آمده است.
سیستم کشاورزی هوشمند قادر است با استفاده از سنسورهای مختلف و سیستم های اندازه گیری دقیق موجود در این محصول ، پارامترهای مؤثر در رشد محصولات کشاورزی را اندازه گیری و نظارت کند. همچنین علاوه بر نظارت هوشمندانه توانایی کنترل آب و هوا و از بین بردن نیاز به مداخله دستی در گلخانه ها را داراست. این داده ها برای پردازش و کنترل بیشتر با حداقل مداخله دستی، در یک بستر مبتنی بر ابر ذخیره می شوند.
آبزی پروری یکی از عوامل اساسی برای تأمین نیازهای غذایی جامعه جهانی به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. آبزی پروری شامل پرورش و برداشت آبزیان و گیاهان در هر دو محیط آب تازه و نمکی است. سیستم هوشمند آبزی پروری یک سیستم اندازه گیری هوشمند برای نظارت بر آب آبزیان ، از جمله ماهی و میگو ، با استفاده از DO ، آمونیوم و سایر سنسورهای لازم است.

افزایش بهره وري کاري به وسیله اتوماتیک کردن فرآیند

کنترل بهتر بر فرآیند داخلی

افزایش حجم و کیفیت محصول

کاهش ضایعات

مدیریت داده ها به وسیله اپلیکیشن موبایل یا وب

دسترسی به داده هاي ذخیره شده توسط سنسورهاي هوشمند

کاهش ریسک تولید و پرورش

مدیریت هزینه ها

سنسورها و ویژگی ها:

در هر دسته محصولی، تنها سنسورهای معمول آورده شده اند؛ محصولات طبق سفارش قابل اختصاصی سازی هستند.

 • سنسور اکسیژن محلول درآب
 • سنسور آمونیوم
 • pH سنسور
 • سنسور نیترات
 • سنسور رطوبت خاک
 • سنسور دماي خاک
 • سنسور رطوبت
 • سنسور تشعشعات فرابنفش و خورشیدي
 • سنسور فشار
 • سنسور جهت و سرعت باد
 • سنسور دماي هوا
 • سنسور باران
 • سنسور سطح تانک
 • سنسور پایش آب
 • داراي قابلیت اتصال باتري و سیستم شارژ خورشیدي
 • نصب آسان
 • داراي بدنه باکیفیت ضدآب و ضدخاک